24.10.2017 / 1

7033 Sayılı  Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Amacıyla Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla damga vergisi, harçlar ve  emlak vergisi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler şu şekildedir.

A)-  Damga Vergisi Kanunu

7033 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümüne yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu düzenlemeyle, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ile taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

B)- Harçlar Kanunu

Kanunun 8’inci maddesiyle, Harçlar Kanununun 59’uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilerek; işletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri harç istisnası kapsamına alınmıştır.

C)-Emlak Vergisi

Kanunun 10’uncu maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin (m) fıkrası değiştirilerek; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

D)- Teknoparklarda Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası

Kanunun 64’üncü maddesiyle  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren  gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasına bazı standartlar getirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.